W dniu 24 maja zostaje wznowiona sprzedaż na terenie Giełdy Samochodowo-Towarowej przy ul. Złotego Smoka/Szczecińskiej w Gorzowie Wielkopolskim.  
   
Do odwołania obowiązywać będzie reżim sanitarny polegający mi.n. na:  
- konieczności dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z wyznaczonego terenu Giełdy  
- na 1 stoisko handlowe przypadać może maksymalnie 3 kupujących.  
- handel może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych przez organizatora - handel poza wskazanymi miejscami zagrożony będzie mandatem lub grzywną,  
- teren Giełdy będzie ogrodzony, wejście i wyjście odbywać się będzie tylko w wyznaczonych miejscach.  
- w mocy pozostają obostrzenia znane mi.n. ze sklepów, takie jak konieczność zachowania odległości pomiędzy ludźmi oraz konieczność zasłaniania ust oraz nosa.”  
 

 

 

 
BIEGI:  
SŁOWIAŃSKI;  
NADWARCIAŃSKA DYCHA;  
III JEZIOR  
ZOSTAŁY PRZEŁOŻONE NA  
JESIEŃ 2020r.
 

 

 

 
STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA  
OBSŁUGA tylko telefoniczna 957 287 629  
lub e-mail: biurospp@osir.gorzow.pl
 

Chcąc kupić ABONAMENT PARKINGOWY  
prosimy o wysłanie na adres email: biurospp@osir.gorzow.pl  
1. Imię i nazwisko nabywcy abonamentu (nazwa firmy).  
2. Numer rejestracyjny pojazdu.  
3. Podać rodzaj abonamentu: tygodniowy 60,00 zł miesięczny 150,00 zł roczny 999,00 zł.  
4. Określić od kiedy ma być ważny abonament.  
5. Podać dane do FV (przelew).  
6. Podać adres email, na który wyślemy Państwu FV (przelew) + scan abonamentu.

 
 

Chcąc zakupić ABONAMENT MIESZKAŃCA  
prosimy o wysłanie na adres email: biurospp@osir.gorzow.pl  
1. Oświadczenia: „  
Ja niżej podpisany oświadczam, że zamieszkuję pod adresem ......................, jestem właścicielem /współwłaścicielem /użyczam samochód o numerze rejestracyjnym .................... i dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu (F2) .......................”.  
2. Określić od kiedy ma być ważny abonament.  
3. Podać dane do FV (przelew).  
4. Podać adres email, na który wyślemy Państwu FV (przelew) + scan abonamentu.  
UWAGA - w związku z utrudnieniami z weryfikacją dokumentów, abonamenty będą wydawane na okres 1 miesiąca, w cenie 20,00 zł  
   

 
Komunikaty