<< Wróć

Regulamin obiektu
 
 
REGULAMIN STADIONU im. EDWARDA JANCARZA  
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
ul. Kwiatowa Gorzów Wlkp.  
   
   
§ 1  
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 
1.Niniejszy Regulamin obowiązuje na obszarze Stadionu im. E. Jancarza przy ul. Kwiatowej 55 w Gorzowie Wlkp. administrowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.  
2.Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu oraz Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz.504 Ustawa z dnia 20 marca 2009r.). Wejście na teren oznacza automatyczne ich bezwzględną akceptację.  
   
§ 2  
PRZEZNACZENIE  
   
1.Stadion jest miejscem, na którym rozgrywane są mecze żużlowe oraz organizowane są inne imprezy sportowe i kulturalne.  
2.Wszystkie mecze są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami Polskiego Związku Motorowego i Głównej Komisji Żużlowej.  
3.Klub nie gwarantuje rozegrania meczu w konkretnym dniu lub o określonej porze, a OSiR zastrzega sobie prawo do zmian ogłoszonych terminów bez zapowiedzenia i z wyłączeniem odpowiedzialności.  
4.W przypadku kiedy mecz jest opóźniony lub odroczony, decyzja o zwrocie opłat wejściowych pozostaje do wyłącznego uznania Organizatora imprezy.  
5.Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania stadionu musza być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.  
6.Sprzedaż alkoholu prowadzona jest wyłącznie przez podmiot posiadający zezwolenie na imprezie masowej z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka.  
7. Spożywanie i podawanie alkoholu dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu.  
8. Stadion nie jest powszechnie dostępny.  
9. Przebywanie na stadionie w dni bez imprez określa OSiR.  
   
§ 3  
KONTROLA WEJŚCIA  
   
1.Organizator imprezy zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania osób na teren stadionu. Pod żadnym warunkiem nie będą wpuszczane na teren stadionu osoby, wobec których zastosowano zakaz wstępu na stadiony (tzw. zakaz stadionowy).  
2.O kolejności wpuszczania i wypuszczania uczestników imprezy z obiektu Stadionu decyduje Organizator imprezy.  
3.Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na stadionie tylko wówczas, jeżeli posiadają imienne identyfikatory klubowe. Identyfikatory muszą posiadać również osoby niepełnoletnie przebywające pod opieką rodziców (opiekunów). Identyfikatory można otrzymać w klubie.  
4.Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważną kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie.  
5.Każdy jest zobowiązany przy wejściu na stadion, bez wezwania, okazać służbie porządkowej swoją kartę wstępu lub dowód uprawniający do wstępu. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.  
6.Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób również przy użyciu środków technicznych celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa, np. wnoszenie i spożywanie alkoholu lub narkotyków, wnoszenie broni lub przedmiotów niebezpiecznych mogących służyć jako broń.  
7.OSiR zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren lub wydalenia z terenu osoby, która nie zezwoli na przeszukanie przez pracownika OSiR lub policjanta.  
8.Osoby, które nie posiadają kart wstępu, nietrzeźwe i osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na stadion.  
   
§ 4  
ZACHOWANIE NA STADIONIE  
   
1.Każdy, kto przebywa na stadionie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.  
2.Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń Policji, Straży Pożarnej, służby porządkowej oraz zaleceń spikera stadionu.  
3.Widzowie muszą zajmować miejsca określone na karcie wstępu, chyba że zostaną inaczej poinstruowani przez przedstawicieli OSiR lub Policji.  
4.Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być przejezdne.  
   
§ 5  
ZAKAZY  
   
1.Zabrania się wnoszenia na stadion następujących przedmiotów:  
- napojów alkoholowych;  
- broni wszelkiego rodzaju;  
- przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk, butelek, kubków, dzbanów lub puszek wykonanych z kruchego pękającego lub szczególnie twardego materiału w szczególności wykonanych ze szkła, metalu, drewna lub tworzyw sztucznych dotyczy również żywności i napojów.  
- pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;  
- przedmiotów o dużej objętości jak walizki, skrzynie, krzesła, stoliki, itp.;  
- fajerwerków, kul świecących i innych środków pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych;  
- drzewców do flag i transparentów;  
- instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym;  
- „kominiarek” mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organa Policji i służby porządkowe;  
- zwierząt;  
2.Ponadto zakazuje się:  
- wchodzenia i przebywania w stanie nietrzeźwym oraz spożywania napoi alkoholowych na terenie stadionu;  
- wchodzenia i przebywania dzieci do lat 13 bez opieki  
- wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy;  
- wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów a szczególnie pas bezpieczeństwa, tor żużlowy, boisko, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe;  
- rzucania wszelkimi przedmiotami i serpentynami z różnego rodzaju materiału;  
- używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób;  
- rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących i innych środków pirotechnicznych;  
- sprzedawania towarów, biletów, kart wstępu i programów zawodów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody OSiR.  
- pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania;  
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów;  
- zasłanianie twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organa Policji i służby porządkowej;  
- wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych;  
- przebywania na obiekcie bez ważnego biletu, karnetu lub karty wolnego wstępu;  
- niszczenia mienia na stadionie w szczególności zakazuje się naruszania struktury elementów stałych stanowiących wyposażenie sektorów.  
3. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, o których mowa w ust. 1 przy wnoszeniu ich na stadion, mogą być one zarekwirowane przez służby porządkowe lub Policję, bez prawa zwrotu.  
   
§ 6  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
   
1.Kierownik ochrony zobowiązany jest przed każdą imprezą, ustalić warunki współpracy ze Strażą Pożarną i Policją.  
2.Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej na podstawie Art.54 KW.  
3.OSiR zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu OSiR przez służby porządkowe lub Policję, każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie OSiR jest lub mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób.  
4.W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy regulamin może zostać wydany zakaz wstępu na stadion (zakaz stadionowy).  
5.Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać Organizatorowi stadionu.  
6.Zgodnie z Ustawą z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych...kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.  
   
Z A K A Z  
PRZEBYWANIA NA TERENIE STADIONU BEZ WAŻNEGO BILETU WSTĘPU;  
NISZCZENIA MIENIA NA STADIONIE.  
   
POWYŻSZY REGULAMIN JEST UDOSTĘPNIONY WIDZOM W POSTACI TABLIC INFORMACYJNYCH PRZY WEJŚCIACH NA STADION.  
   
   
 

 
Czwartek 06-10-2016 - MARHEWA
 
<< Wróć