<< Wróć

Regulamin BIEGU
 
 
REGULAMIN IMPREZY  
określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy  
istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego  
VI Nadwarciańska Dycha  
23.06.2019  
START – 10:00

 
1. Cel zawodów:  
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;  
- promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;  
- umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

 
2. Organizatorzy:  
Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski;  
OSiR Gorzów Wielkopolski;  
Stowarzyszenie „AKTYWNE ŻYCIE”

 
3. Sponsor główny: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim,

 
4. Patronat medialny: Radio Eska,

 
5. Zasady uczestnictwa:  
a) w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który:  
- zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);  
- zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;  
b) Zawodnicy oświadczają, że, zostali poinformowani iż:  
- administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 10  
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. możliwy jest pod numerem tel. nr. 95 7287610 lub adresem email sekretariat@osir.gorzow.pl  
- dane osobowe przetwarzane będą w celu tworzenia listy startujących w Biegu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
- dane osobowe przechowywane będą przez okres przez 5 lat.  
- istnieje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  
- istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
- podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w Biegu.  
- uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu Nadwarciańska Dycha oraz dokumentowania zawodów.

 
6. Zgłoszenia:  
- zgłoszenia można dokonać tylko drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie: www.rozbieganygorzow.pl , www.sport-time.com.pl do dnia 16.06.2019 do godziny 20:00 lub do momentu osiągnięcia limitu 500 wpłat..  
termin zgłoszeń internetowych:  
- do 16 czerwca – jeśli uczestnik chce mieć personalizację numeru startowego – do 15 znaków,  
- zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej,  
- Osoby, które wykonają przelew po 16 czerwca powinny ze sobą zabrać potwierdzenie dokonania przelewu w celu weryfikacji zgłoszenia w biurze zawodów.  
- Opłatę startową należy dokonać w formie przelewu na:

 
KONTO  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
BANK MILLENNIUM S.A.  
72 1160 2202 0000 0000 6064 5460  
w tytule wpłaty należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO DATĘ URODZENIA oraz WPISOWE NA VI Gorzowską Nadwarciańską Dychę

 
- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.  
- Limit uczestników: 500 osób, o udziale w biegu, decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenia opłaty startowej;  
- Drużynę zgłasza kapitan w dniu biegu podając w biurze zawodów nazwę drużyny oraz numery startowe jej członków!!!  
   
7. Termin i miejsce:  
Gorzów Wielkopolski, ul. Nadbrzeżna, 23.06.2019 o godzinie 10:00.

 
8. Trasa oraz dystans biegu:  
Dystans: 10 km, 2 pętle po 5 km ulicami miasta Gorzowa Wielkopolskiego

 
9. Pomiar czasu:  
- podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz opcjonalnie na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację;  
- zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);  
- każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa.

 
10. Klasyfikacja końcowa:  
- W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych sześciu zawodników oraz zawodniczek;  
- W klasyfikacji generalnej VI Gorzowskiej Nadwarciańskiej Dychy będą wprowadzone kategorie OPEN mężczyzn oraz kobiet, kategorie wiekowe mężczyzn i kobiet, najlepszy mieszkaniec Gorzowa Wlkp. zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn.  
- W klasyfikacji drużynowej decydować będą lokaty zajęte przez czterech najszybszych zawodników danego zespołu np. I miejsce – 1 pkt., 5 miejsce – 5 pkt., itd. Zwycięża drużyna, która będzie miała najmniejszą liczbę punktów. W przypadku drużyn mieszanych pod uwagę brane będą zajęte miejsca wśród mężczyzn oraz kobiet.

 
11. Nagrody:  
- w kat. OPEN – puchary oraz nagrody finansowe dla 6 najlepszych zawodników zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet:  
I miejsce – 1000 zł  
II miejsce – 800 zł  
III miejsce – 600 zł  
IV miejsce – 400 zł  
V miejsce – 300 zł  
VI miejsce – 200 zł  
- w kat. wiekowych – nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników;  
nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych;  
- w kategorii najlepszy mieszkaniec Gorzowa Wlkp. pamiątkowy puchar oraz nagroda rzeczowa;  
- w kategorii drużynowej puchar dla najlepszej drużyny;  
- nagrody nie zostaną przyznane w przypadku pozytywnego wyniku w czasie kontroli antydopingowej, która może zostać przeprowadzona wśród pierwszej ósemki (kobiet i mężczyzn)

 
12. Zasady finansowania:  
a) opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne na numer konta wskazany na stronie www.rozbieganygorzow.pl oraz www.osir.gorzow.pl .  
b) opłata wpisowa płatna internetowo w terminie  
- do 31 maja wynosi: 40 zł;  
- płatna w terminie od 31 maja do 16 czerwca wynosi: 60 zł; W DNIU BIEGU NIE MA MOŻLIWOŚCI OPŁACENIE WPISOWEGO !!!  
c) opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;  
d) koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy;  
e) koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 
13. Numery startowe:  
numery odbieramy:  
- w dniu 22.06.2019 (sobota) w godzinach 15:00 – 19:00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Słowiańska 10.  
- w dniu 23.06.2018 (niedziela) w godzinach 8:00 - 9:30 w biurze zawodów podczas weryfikacji - Bulwar Zachodni ul. Nadbrzeżna

 
14. Postanowienia końcowe:  
- zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;  
- obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;  
- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;  
- organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;  
- organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;  
- decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;  
- uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. - Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;  
- uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;  
- organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;  
- młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;  
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;

Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;

 
15. Kontakt:  
Ośrodek Sportu i Rekreacji Tel. 957 287 616; e-mail: osir@osir.gorzow.pl  
oraz  
Sebastian Wierzbicki - tel.: 500 199 347 - email: wierzbicki@lewandowski-team.pl  
   
 

 
Środa 10-04-2019 - MARHEWA
 
<< Wróć