<< Wróć

Regulamin imprezy
 
 
REGULAMIN  
   
Biegu IV Gorzowska Nadwarciańska Dycha  
   
18.06.2017  
   
START – 09:45  
 

 
   
1. Cel zawodów:  
   
popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;  
promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;  
umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

 
   
2. Organizatorzy:  
   
Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski;  
OSiR Gorzów Wielkopolski;  
Stowarzyszenie „AKTYWNE ŻYCIE”

 
   
3. Sponsor główny: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim,  
 

 
   
4. Patronat medialny: TVP 3 Gorzów Wielkopolski,  
 

 
   
5. Zasady uczestnictwa:  
   
w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);  
zawodnicy w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;  
uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu Nadwarciańska Dycha oraz dokumentowania zawodów.

 
   
6. Zgłoszenia:  
   
zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie: www.rozbieganygorzow.pl , www.sport-time.com.pl do dnia 11.06.2017 do godziny 20:00 lub do momentu osiągnięcia limitu 500 wpłat..  
termin zgłoszeń internetowych:  
- do 11 czerwca – jeśli uczestnik chce mieć personalizację numeru startowego – do 15 znaków,  
   
zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej,  
w przypadku, gdy nie osiągniemy limitu 500 uczestników istnieje możliwość zapisów w dniu biegu w biurze zawodów, które czynne będzie w godzinach: 7:00 – 9:00 na bulwarze zachodnim;  
Osoby, które wykonają przelew po 12 czerwca powinny ze sobą zabrać potwierdzenie dokonania przelewu w celu weryfikacji zgłoszenia w biurze zawodów.  
Opłatę startową należy dokonać w formie przelewu na  
KONTO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI BANK MILLENNIUM S.A.  
   
72 1160 2202 0000 0000 6064 5460  
   
w tytule wpłaty należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO DATĘ URODZENIA oraz WPISOWE NA IV Gorzowską Nadwarciańską Dychę  
   
wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.  
Limit uczestników: 500 osób, o udziale w biegu, decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenia opłaty startowej;  
Drużynę zgłasza kapitan w dniu biegu podając w biurze zawodów nazwę drużyny oraz numery startowe jej członków!!!

 
   
7. Termin i miejsce:  
   
Gorzów Wielkopolski, ul. Nadbrzeżna, 18.06.2017 o godzinie 09:30.

 
   
8. Trasa oraz dystans biegu:  
   
Dystans: 10km, 2 pętle po 5 km ulicami miasta Gorzowa Wielkopolskiego

 
   
9. Pomiar czasu:  
   
podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz opcjonalnie na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację;  
zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);  
każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa.

 
   
10. Klasyfikacja końcowa:  
   
W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych sześciu zawodników oraz zawodniczek  
w klasyfikacji generalnej IV Gorzowskiej Nadwarciańskiej Dychy będą wprowadzone kategorie OPEN mężczyzn oraz kobiet, kategorie wiekowe mężczyzn i kobiet .  
Najlepszy mieszkaniec Gorzowa Wlkp. zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn.  
W klasyfikacji drużynowej decydować będą lokaty zajęte przez czterech najszybszych zawodników danego zespołu np. I miejsce – 1 pkt., 5 miejsce – 5 pkt., itd. Zwycięża drużyna, która będzie miała najmniejszą liczbę punktów. W przypadku drużyn mieszanych pod uwagę brane będą zajęte miejsca wśród mężczyzn oraz kobiet.

 
   
11. Nagrody:  
   
w kat. OPEN – puchary oraz nagrody finansowe dla 6 najlepszych zawodników zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet:  
I miejsce – 1000 zł  
   
II miejsce – 800 zł  
   
III miejsce – 600 zł  
   
IV miejsce – 400 zł  
   
V miejsce – 300 zł  
   
VI miejsce – 200 zł  
 

 
   
w kat. wiekowych – nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników;  
nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych;  
w kategorii najlepszy mieszkaniec Gorzowa Wlkp. pamiątkowy puchar oraz nagroda rzeczowa;  
w kategorii drużynowej puchar dla najlepszej drużyny;  
nagrody nie zostaną przyznane w przypadku pozytywnego wyniku w czasie kontroli antydopingowej, która może zostać przeprowadzona wśród pierwszej ósemki (kobiet i mężczyzn)

 
   
12. Zasady finansowania:  
   
opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne na numer konta wskazany na stronie www.rozbieganygorzow.pl oraz www.osir.gorzow.pl .  
opłata wpisowa płatna internetowo w terminie  
- do 20 maja wynosi: 40 zł;  
   
- płatna w terminie od 20 maja do 9 czerwca wynosi: 50 zł;  
   
- płatna w dniu biegu wynosi: 70 zł.  
   
opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;  
koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy;  
koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 
   
13. Numery startowe:  
   
numery odbieramy:  
- w dniu 17.06.2017 ( sobota ) w godzinach 16:00 – 20:00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Słowiańska 10.  
   
- w biurze zawodów podczas weryfikacji.  
 

 
   
14. Postanowienia końcowe:  
   
zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;  
obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;  
organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;  
organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;  
organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;  
decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;  
uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;  
uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;  
organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;  
młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;  
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;  
Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;  
Kontakt: sebastianwierzbickipl@gmail.com lub Sebastian Wierzbicki tel.: 500 199 347.

 
   
Organizator

 
Poniedziałek 08-05-2017 - MARHEWA
 
<< Wróć