<< Wróć

Regulamin Biegu
 
 
XXXVIII Bieg Słowiański  
11.05.2019  
START – 10:00

 
1. Cel zawodów:  
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;  
- promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;  
- umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

 
2. Organizatorzy:  
OSiR Gorzów Wielkopolski;  
   
3. Zasady uczestnictwa:  
a) w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);  
b) zawodnicy w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;  
c) Zawodnicy oświadczają, że, zostali poinformowani iż:  
- administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 10  
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. możliwy jest pod numerem tel. nr. 95 7287610 lub adresem email sekretariat@osir.gorzow.pl  
- dane osobowe przetwarzane będą w celu tworzenia listy startujących w Biegu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
- dane osobowe przechowywane będą przez okres przez 5 lat.  
- istnieje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  
- istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
- podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w Biegu.  
d) uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu oraz dokumentowania zawodów.

 
4. Zgłoszenia:  
- zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie:

www.sport-time.com.pl do dnia 08.05.2019 do godziny 20:00 lub do momentu osiągnięcia limitu 250 wpłat.  
- nie przewiduje się zapisów w dniu Biegu;  
- termin zgłoszeń internetowych do 08 maja 2019r. – zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej,  
- osoby, które wykonają przelew po 08 maja powinny ze sobą zabrać potwierdzenie dokonania przelewu w celu weryfikacji zgłoszenia w biurze zawodów;  
- opłatę startową należy dokonać w formie przelewu:  
KONTO:  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
BANK MILLENNIUM S.A.  
72 1160 2202 0000 0000 6064 5460  
w tytule: wpłaty należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO oraz WPISOWE na Bieg Słowiański  
   
- Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu Biegu 11.05.2019r. Hala sportowa ul. Słowiańska koło lodowiska w godz. 8:00 – 9:30.  
- Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.  
- Limit uczestników: 250 osób, o udziale w biegu, decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenia opłaty startowej;

 
5. Termin i miejsce:  
Gorzów Wielkopolski, Park Słowiański ul. Słowiańska - 11.05.2019 start godzina 10:00.

 
6. Trasa oraz dystans biegu:  
Dystans: ok. 9 km (3 pętle ulicą Słowiańską w Gorzowie Wielkopolskim).

 
7. Pomiar czasu:  
- podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego.  
- Na mecie oraz opcjonalnie na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.  
- Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację;  
- zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);  
- każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa.

 
8. Klasyfikacja końcowa:  
- klasyfikacja ogólna kobiet i mężczyzn  
- klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych K-20, K-30, K-40, K-50 oraz M-20, M-30, M-40, M-50, M-60  
   
9. Biegi dla dzieci i młodzieży – ze wzglądu na prace budowlane na Placu Cyrkowym, biegi dla dzieci i młodzieży odbędą się w późniejszym terminie na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Wyszyńskiego w Gorzowie Wlkp.  
   
10. Nagrody:  
- wszyscy uczestnicy Biegu Głównego otrzymują pamiątkowe medale;  
- zwycięzcy w klasyfikacji ogólnej mężczyzn i kobiet otrzymują puchary,  
- zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kat. wiekowych mężczyzn i kobiet otrzymują puchary i nagrody rzeczowe;  
   
11. Zasady finansowania:  
- opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne na numer konta wskazany na stronie www.osir.gorzow.pl – wpisowe płatne internetowo w terminie do 8 maja wynosi: 20 zł.;  
- opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;  
- koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy;  
- koszty organizacji pokrywają organizatorzy;

 
12. Numery i czipy startowe do Biegu Głównego odbieramy w dniu Biegu w Hali sportowej ul. Słowiańska koło lodowiska w godzinach 08:00 – 9:30 w biurze zawodów podczas weryfikacji.

 
13. Postanowienia końcowe:  
- zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;  
- obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;  
- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;  
- organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;  
- organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;  
- decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;  
- uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;  
- uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;  
- organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;  
- młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;  
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;  
- Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;  
- Kontakt: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. tel. 957 287 616

 
Organizator  
   
 

 
Poniedziałek 04-03-2019 - MARHEWA
 
<< Wróć