<< Wróć

Regulamin Biegu
 
 
REGULAMIN  
XXXVI Bieg Słowiański  
13.05.2017  
START – 10:00

 
1. Cel zawodów:  
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;  
- promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;  
- umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.  
   
2. Organizatorzy:  
OSiR Gorzów Wielkopolski;  
   
3. Zasady uczestnictwa:  
- w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);  
- zawodnicy w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;  
- uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu oraz dokumentowania zawodów.

 
4. Zgłoszenia:  
- zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie:

www.sport-time.com.pl  
do dnia 10.05.2017 do godziny 20:00 lub do momentu osiągnięcia limitu 250 wpłat.  
- termin zgłoszeń internetowych do 10 maja 2017r. – zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej,  
- w przypadku, gdy nie osiągniemy limitu 250 uczestników istnieje możliwość zapisów w dniu biegu w biurze zawodów, które czynne będzie w godzinach: 8:00 – 9:30 w Parku Słowiański- Plac Cyrkowy;  
- osoby, które wykonają przelew po 10 maja powinny ze sobą zabrać potwierdzenie dokonania przelewu w celu weryfikacji zgłoszenia w biurze zawodów;  
- opłatę startową należy dokonać w formie przelewu na  
KONTO:  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
BANK MILLENNIUM S.A.  
72 1160 2202 0000 0000 6064 5460  
w tytule: wpłaty należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO oraz WPISOWE NA Bieg Słowiański  
   
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.  
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.  
Limit uczestników: 250 osób, o udziale w biegu, decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenia opłaty startowej;

 
5. Termin i miejsce:  
Gorzów Wielkopolski, Park Słowiański – Plac Cyrkowy, 13.05.2017 start godzina 10:00.

 
6. Trasa oraz dystans biegu:  
Dystans: 8760 m, 2 pętle ulicą Słowiańską w Gorzowie Wielkopolskim.

 
7. Pomiar czasu:  
- podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego.  
- Na mecie oraz opcjonalnie na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.  
- Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację;  
- zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);  
- każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa.

 
8. Klasyfikacja końcowa:  
- klasyfikacja ogólna kobiet i mężczyzn  
- klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:  
K-20,  
K-30,  
K-40,  
K-50  
   
oraz  
   
M-20,  
M-30,  
M-40,  
M-50,  
M-60  
   
9. Biegi dla dzieci i młodzieży – start godz. 10:15 (po starcie Biegu Głównego)  
- szkoły podstawowe – dz. i chł. – klasy I-II, III-IV (1 kółko wokół Placu Cyrkowego);  
- szkoły podstawowe – dz. i chł. – klasy V-VI (2 kółka wokół Placu Cyrkowego);  
- gimnazja – dz. i chł. (2 kółka wokół Placu Cyrkowego);  
- szkoły ponadgimnazjalne – dz. i chł. (3 kółka wokół Placu Cyrkowego);  
   
10. Nagrody:  
- zwycięzcy w klasyfikacji ogólnej mężczyzn i kobiet otrzymują puchary,  
- zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kat. wiekowych mężczyzn i kobiet otrzymują puchary i nagrody rzeczowe;  
- Uczestnicy biegów dziecięcych i młodzieżowych otrzymują medale, dyplomy i nagrody,  
   
11. Zasady finansowania:  
- opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne na numer konta wskazany na stronie www.osir.gorzow.pl – wpisowe płatne internetowo w terminie do 10 maja wynosi: 20 zł;  
- opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;  
- koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy;  
- koszty organizacji pokrywają organizatorzy;  
- uczestnictwo w biegach szkolnych i młodzieżowych jest zwolnione z opłat;

 
12. Numery startowe do Biegu Głównego odbieramy w dniu Biegu na Placu Cyrkowym w godzinach 08:00 – 9:30 w biurze zawodów podczas weryfikacji.

 
13. Postanowienia końcowe:  
- zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;  
- obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;  
- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;  
- organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;  
- organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;  
decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;  
- uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;  
- uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;  
- organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;  
- młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;  
- opiekunowie szkół biorących udział w zawodach biorą odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swojej młodzieży oraz za aktualne badania lekarskie (brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych;  
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;  
- Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;  
- Kontakt: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.  
Tel. 957 287 616  
GSM: 603 38 66 65

 
Organizator  
   
 

 
Środa 05-04-2017 - MARHEWA
 
<< Wróć