<< Wróć

REGULAMIN GIEŁDY

 
 
R E G U L A M I N  
GIEŁDY SAMOCHODOWO – TOWAROWEJ PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ W GORZOWIE WLKP.
 
   
§ 1  
   
Giełda samochodowo – towarowa przy ul. Szczecińskiej czynna jest w każdą niedzielę z wyjątkiem Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz Wszystkich Świętych, w godzinach od 7°° do 15°°.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Administratorem giełdy samochodowo – towarowej zwanej dalej „giełdą” jest  
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie reprezentowany przez Dyrektora OSiR.  
Dyrektor OSiR przyjmuje zainteresowanych w każdy poniedziałek w godz : 8°°-11°°  
w siedzibie OSiR przy ul. Słowiańskiej 10 ; tel. sekret. OSiR:095 7287610 )  
Nadzór w zakresie prowadzenia giełdy w stosunku do Ośrodka Sportu i Rekreacji sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.  
   
§ 2  
   
1. Uprawnionymi do sprzedaży samochodów oraz wykonywania handlu w czasie trwania giełdy są:  
- osoby fizyczne i prawne posiadające uprawnienia handlowe,  
- podatnicy podatku rolnego,  
- osoby prowadzące sprzedaż runa leśnego (zgodnie z regulaminem),  
- osoby sprzedające przedmioty używane nie wyłączone z obrotu towarowego, jeżeli nie prowadzą one stałej działalności gospodarczej w zakresie handlu, po uiszczeniu opłaty targowej zgodnej z uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
2. Na stałe zajmowanie miejsca do handlu może być podpisana stosowna umowa pomiędzy Kupcem a OSiR.  
3. Za zajęcie miejsca do handlu, stałych miejsc abonamentowych, za miejsce na parkingu, itp. w trakcie giełdy pobierane są opłaty giełdowe wg stawek ustalonych Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
4. Sprzedaż abonamentów na miejsca do handlu na terenie giełdy, odbywa się podczas trwania giełdy w ostatnią niedzielę miesiąca za m-c przyszły i pierwszą niedzielę miesiąca za m-c bieżący w Biurze Giełdy znajdującej się w obiekcie Działu Zasobów Lokalowych i Targowisk ul. Szczecińska 25.  
5. Rezerwacja miejsca do handlowania wygasa z chwilą nie uiszczenia opłaty abonamentowej za jeden miesiąc. Po tym okresie miejsce można sprzedać innemu Kupcowi.  
   
§ 3  
   
Wjazd na teren giełdy samochodami dozwolony jest po uprzednim uzgodnieniu z administratorem giełdy.  
   
§ 4  
   
Osoby prowadzące działalność handlową na giełdzie zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Giełdy oraz innych przepisów prawnych regulujących zakres prowadzonej działalności.  
   
§ 5  
   
1. Na giełdzie mogą być sprzedawane wszystkie artykuły z wyjątkiem:  
a/ napojów alkoholowych zawierających pow.4,5 % , nafty, benzyny, spirytusu skażonego, denaturatu, trucizn, środków leczniczych,  
c/ zagranicznych banknotów i monet,  
d/ papierów wartościowych,  
e/ broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz artykułów pirotechnicznych,  
f/ innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie innych przepisów.  
Obowiązuje również zakaz oferowania tych artykułów do sprzedaży.  
2. Zabrania się prowadzenia na giełdzie sprzedaży towarów w drodze publicznych losowania, gier hazardowych lub przetargów z wyjątkiem losów loterii książkowych.  
3. Na terenie giełdy nie wolno wprowadzać do obrotu w handlu okrężnym:  
a/ dziczyzny,  
b/ przetworów mięsnych, z wyłączeniem konserw w puszkach,  
c/ drobiu,  
d/ tłuszczów zwierzęcych i roślinnych,  
e/ grzybów świeżych i przetworów grzybowych,  
f/ dietetycznych środków spożywczych.  
4. Wprowadzenie do sprzedaży napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, wymaga niezbędnego, indywidualnego zezwolenia Prezydenta Miasta oraz odrębnej zgody Dyrektora OSiR.  
   
§ 6  
   
Miejsce sprzedaży nie może być, w całości lub części odstępowane innej osobie przez Kupca, któremu miejsce to wyznaczono, jak również samowolnie zmienione. Zabrania się ustawiania straganów i innego sprzętu na terenie giełdy bez uzgodnienia z administratorem giełdy.  
   
§ 7  
   
1. Osoby biorące udział w handlu zobowiązane są przestrzegać przepisów higieniczno - sanitarnych, handlowych i porządkowych.  
2. Utrzymanie czystości w czasie trwania handlu w zajmowanym stoisku jak również w bezpośrednim otoczeniu, oraz zimą odśnieżenie stoiska, jest obowiązkiem osoby handlującej. Wszystkie odpady i nieczystości handlujący usuwa do pojemników na śmieci.  
3. Przy sprzedaży artykułów spożywczych należy zachować obowiązujące warunki sanitarne, osoby te powinny posiadać aktualne książeczki zdrowia.  
   
§ 8  
   
1. Obowiązkiem każdego handlującego jest umieszczenie wywieszki z imieniem i nazwiskiem lub nazwą zakładu, miejscem siedziby firmy, dokumentu określającego zezwolenie do prowadzenia działalności.  
2. Osoba prowadząca handel na targowisku jest zobowiązana uwidocznić na towarach wystawionych do sprzedaży, ceny w sposób zapewniający prostą informację o ich wysokości.  
3. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym, tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne.  
   
§ 9  
   
Prowadzenie działalności gastronomicznej wymaga zgody administratora giełdy.  
   
§ 10  
   
Za wyznaczone i oznakowane przez administratora giełdy miejsca do parkowania samochodów osobowych i ciężarowych jest pobierana opłata wg ustalonego cennika przez Dyrektora OSiR.  
   
§ 11  
   
Handlujący zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów określonych w Ustawie z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173 poz. 1807 ze zmianami) oraz przepisy przeciwpożarowe wynikające z ustawy z dnia 21 kwietnia 2006r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2006r. nr 80.poz.563), a także przepisów dotyczących ochrony środowiska i sanitarnych.  
   
§ 12  
   
1. Osoby które nie będą przestrzegały Regulaminu Giełdy będą usuwane z terenu giełdy.  
2. Za zniszczenie zieleni na terenie Giełdy pobierana będzie opłata w wysokości równowartości zniszczonej zieleni.  
3. Decyzję o usunięciu z targowiska winnego naruszania obowiązujących przepisów lub regulaminu może podjąć administrator giełdy. Osoba usunięta z targowiska może ponownie otrzymać zgodę na handel na terenie giełdy po upływie 1 roku.  
   
Gorzów Wlkp. 01.01.2009r.  
Dyrektor OSiR Gorzów Wlkp.
 
Czwartek 01-01-2009 - MARHEWA
 
<< Wróć