<< Wróć

REGULAMIN ZAWODÓW
 
 
"CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH"  
SEZON 2018/2019  

 
1. Organizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp., przy współpracy z Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.- Zakład LA.  
   
2. Cykl zawodów lekkoatletycznych skierowany jest do uczniów klas IV- VI Szkół Podstawowych, znajdujących się na terenie Gorzowa Wlkp. oraz na terenie powiatu ziemskiego Gorzów Wlkp.  
   
3. Miejsce rozgrywania zawodów- stadion LA w Gorzowie Wlkp przy ul. K. Wyszyńskiego  
   
4. Terminy zawodów: (edycja JESIENNA)  
- 20, 27 września 2018 r.  
- 4, 11, 18, 25 października 2018 r.  
Godzina rozpoczęcia zawodów: 15:00 - szkoły podstawowe  
   
Organizatorzy z poszczególnych miast są zobowiązani do przeprowadzenia imprez jesiennych, imprez wiosennych oraz finału miejskiego.  
Finał miejski – czerwiec 2019r.  
   
Wszyscy organizatorzy mają obowiązek przekazać do Stowarzyszenia Sport Dzieci i Młodzieży informację o datach, miejscach i godzinach rozpoczęcia zawodów. Ewentualne zmiany terminów zawodów powinny być zgłoszone przed ich planowanym przeprowadzeniem.  
Ogólnopolski Finał odbędzie się w Łodzi w czerwcu 2019r.  
   
5. Konkurencje  
Do punktacji zaliczone są następujące konkurencje:  
Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m,  
skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;  
Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m,  
skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową.  
   
6. Uczestnicy  
Prawo startu mają wszyscy uczniowie szkół podstawowych. Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych w poszczególnych miastach.  
W ogólnopolskich zawodach Grand Prix zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej). Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartowali w finale miejskim.  
Prowadzone są punktacje w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:  
I grupa wiekowa rocznik 2006  
II grupa wiekowa rocznik 2007  
III grupa wiekowa rocznik 2008 i młodsi.  
   
7. Zasady punktacji i kwalifikacji  
a) Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej.  
   
b) Do finału ogólnopolskiego Grand Prix kwalifikuje się trzech pierwszych zawodników z miasta w każdej konkurencji, według ilości zdobytych punktów.  
Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w ogólnopolskich zawodach Grand Prix według punktu 5 pkt b) do dwóch w każdej konkurencji ze względu na możliwości finansowe. Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach Grand Prix najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.  
   
c) Prawo startu w finale ogólnopolskim Grand Prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim.  
   
d) Do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600m dziewcząt i 1000m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz szósty wynik finału miejskiego.  
   
e) W biegach na 600m dziewcząt i na 1000m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c)  
   
f) Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w ogólnopolskim Grand Prix. Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim.  
   
8. Punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów  
Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów.  
Nauczycielowi zalicza się wszystkie punkty dzieci zgłoszonych przez niego do zawodów, łącznie z finałem miejskim.  
Szkołom i UKS-om zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez ich zawodników na wszystkich zawodach i finale miejskim.  
Dziecko jest przypisane na cały cykl startów do jednego nauczyciela. Nie istnieje możliwość zmiany nauczyciela.  
Dla najlepszej szkoły przewidziany jest Puchar Dyrektora OSiR i nagrody rzeczowe.  
   
9. Wymogi regulaminowe  
Organizatorzy zawodów w poszczególnych miastach mają obowiązek dostarczania protokółów z wynikami zawodów do Stowarzyszenia SDiM najpóźniej siedem dni po ich przeprowadzeniu.  
Nie dostarczenie protokółów zawodów w podanym terminie powoduje, że nie zostaną one uwzględnione w punktacji Grand Prix.  
Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży w Warszawie zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.  
Regulamin na stronie internetowej - www.osir.gorzow.pl  
Opiekunowie szkół biorących udział w zawodach biorą odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swojej młodzieży oraz za aktualne badania lekarskie (brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych).  
   
tel. Kontakt:  
Dział imprez 095/7287616, 605730023,  
Sekretariat , Fax 095/7287630  
e-mail: osir@osir.gorzow.pl lub pawel@osir.gorzow.pl  
   
ORGANIZATOR OSiR  
 
 
Wtorek 18-09-2018 - MARHEWA
 
<< Wróć